ПРОТОКОЛИ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ 2023/2024 година

Протокол №4 от заседание на Обществен съвет

 

Уважаеми родители, учители и ученици!

Поименен състав на Обществен съвет към ПЕГ „Екзарх Йосиф I” Ловеч – мандат 2022-2025 г.

Председател: Мария Стоянова Стоянова – представител на родителите

Членове:

1.1. Иваничка Иванова Енчева – представител на родителите

1.2. Магдалена Дончева Николова – представител на родителите

1.3. Наталия Вълова Гетова – представител на родителите

1.4. Петя Цанкова Стоянова – представител на родителите

1.5. Ценко Додев Карабов – представител на родителите

1.6. д-р Димитър Георгиев Димитров – представител на финансиращия орган – Община Ловеч

Резервни членове:

1.1. Мария Найденова Данова – представител на родителите

1.2. Маруся Атанасова Камбарева-Дончева – представител на родителите

1.3. Моника Несторова Петрова – представител на родителите

1.4. Радослав Димитров Радков – представител на родителите

1.5. Валерия Цветанова Баръмова – представител на финансиращия орган – Община Ловеч

Отчет за дейността на Обществен съвет – мандат 2019-2022

Покана

Във връзка с промените в Закона за предучилищното и училищно образование, в сила от 01.08.2016г., на осн.чл.265 и сл. от същия,беше учреден Обществен съвет към ПЕГ”Екзарх Йосиф I” ,който ще изпълнява възложените му правомощия по реда на Правилник за създаването,устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, издаден от министъра  на образованието и науката, обн.ДВ, бр.75 от 27.09.2016г..

Предлагаме на Вашето внимание електронен адрес за комуникация с нас по всички проблеми,които Ви вълнуват и за които считате, че можем да бъдем полезни.

Разчитаме на Вашата активност!

    e-mail: peglovech.os@gmail.com

І. ПОИМЕНЕН СЪСТАВ на Обществен съвет към ПЕГ „Екзарх Йосиф I” Ловеч както следва:

Председател:   Светла Димитрова Атанасова-Цанова – представител на родителите

Членове:

  1. Силвия Андреева Касабова – представител на родителите
  2. Поля Филипова Стоянова – представител на родителите
  3. Иваничка Иванова Енчева- представител на родителите
  4. Радослав Димитров Радков – представител на родителите
  5. Цанка Цветкова Нацева – представител на родителите
  6. Валерия Цветанова Баръмова – представител на финансиращ орган  – община Ловеч

Резервни членове:

  1. Дарина Василева Гадевска – представител на родителите
  2. Поалина Душкова Александрова – представител на родителите
  3. Наталия Вълова Гетова – представител на родителите
  4. Маруся Атанасова Дончева- представител на родителите

За връзка с Обществения съвет към ПЕГ „Екзарх Йосиф I” Ловеч

e-mail: peglovech.os@gmail.com

ПРАВИЛНИК ЗА СЪЗДАВАНЕТО, УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ ПЕГ ЕКЗАРХ ЙОСИФ I

ПРАВИЛНИК за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата Обн. – ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г.

Покана за заседание

Заповед за определяне численост и състав на Обществения съвет

Протокол 1 от заседание на Обществения съвет към ПЕГ“Екзарх Йосиф I“ Ловеч 2019/2020

Отчет2018/2019

Протокол 5 от заседание на Обществения съвет към ПЕГ“Екзарх Йосиф I“ Ловеч 2018/2019

Протокол 4 от заседание на Обществения съвет към ПЕГ“Екзарх Йосиф I“ Ловеч 2018/2019

Протокол 3 от заседание на Обществения съвет към ПЕГ“Екзарх Йосиф I“ Ловеч 2018/2019

Протокол 2 от заседание на Обществения съвет към ПЕГ“Екзарх Йосиф I“ Ловеч 2018/2019

Протокол 1 от заседание на Обществения съвет към ПЕГ“Екзарх Йосиф I“ Ловеч 2018/2019

Отчет2017/2018

Протокол 4 от заседание на Обществения съвет към ПЕГ“Екзарх Йосиф I“ Ловеч 2017/2018

Протокол 3 от заседание на Обществения съвет към ПЕГ“Екзарх Йосиф I“ Ловеч 2017/2018

Протокол 2 от заседание на Обществения съвет към ПЕГ“Екзарх Йосиф I“ Ловеч 2017/2018

Протокол 1 от заседание на Обществения съвет към ПЕГ“Екзарх Йосиф I“ Ловеч 2017/2018

Отчет2016/2017

Протокол 7 от заседание на Обществения съвет към ПЕГ“Екзарх Йосиф I“ Ловеч

Протокол 6 от заседание на Обществения съвет към ПЕГ“Екзарх Йосиф I“ Ловеч

Протокол 5 от заседание на Обществения съвет към ПЕГ“Екзарх Йосиф I“ Ловеч

Протокол 4 от заседание на Обществения съвет към ПЕГ“Екзарх Йосиф I“ Ловеч

Протокол 3 от заседание на Обществения съвет към ПЕГ“Екзарх Йосиф I“ Ловеч

Протокол 2 от заседание на Обществения съвет към ПЕГ“Екзарх Йосиф I“ Ловеч

Протокол 1 от заседание на Обществения съвет към ПЕГ“Екзарх Йосиф I“ Ловеч