Учебна и училищна документация

График на контролните и класните работи през II срок учебна 2023-2024 година

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПЕГ ЕКЗАРХ ЙОСИФ I

Годишен план 2023-2024 г

ЕТИЧЕН-КОДЕКС

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА

Дневно разписание учебна 2023-2024 година

 

График за провеждане на допълнителни консултации по учебни предмети за I срок учебна 2023-2024 година

График на контролните и класните работи през I срок учебна 2023_2024

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ОСМИ КЛАС УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА

VIII A        VIII Б        VIII В        VIII Г      VIII Д

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ДЕВЕТИ КЛАС УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА

IX A            IX Б          IX B          IX Г        IX_Д

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ДЕСЕТИ КЛАС УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА

X A            X Б            X B            X Г            X Д

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЕДИНАДЕСЕТИ КЛАС УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА

11_А        11_Б          11_В          11_Г      11_Д        11_Е

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ДВАНАДЕСЕТИ КЛАС УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА

12_А       12_Б         12_В          12_Г          12_Д            12_Е

 

УЧЕБНА И УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

ЕТИЧЕН-КОДЕКС

Правилник-за-дейността-на-ПЕГ-Екзарх-Йосиф-I-2022-2023-година

Мерки-за-повишаване-качеството-на-образованието-в-училище

Програма-за-превенция-на-ранното-напускане-на-училище-2022-2023

Програма-за-предоставяне-на-равни-възможности-и-за-приобщаване-на-децата-и-учениците-от-уязвими-групи-2022-2023-г

Дневно разписание учебна 2022-2023 година

Противоепидемични мерки

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ 2022-2023 ГОДИНА

8_А 202223            8_Б 202223              8_В 202223              8_Г2223             8_Д2223

9 А клас 2223        9 Б клас 2223            9 В клас 2223            9 Г клас 2223    9 Д клас 2223

десети А клас 2023   десети Б клас 2223   десети В клас 2223    десети Г клас 2223    десети Д клас 2223     десети Е клас 2223

11А 2223УП          11 Б 2223УП           11В 2223 УП       11 Г 2223 УП     11 Д 2223 УП        11 Е 2223 УП (1)

12 А 2223 УП    12_Б_2223    12_В_2223    12_Г_2223      12_Д_2223      12_Е_2223

ГРАФИЦИ

График на контролните и класните работи през II учебен срок учебна 2022-2023 г.

График за провеждане на допълнителни консултации по предмети II учебен срок учебна 2022-2023 г.

График за дейностите за консултиране на родители и ученици II срок учебна 2022-2023 г.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ КОНСУЛТАЦИИ I УЧЕБЕН СРОК УЧЕБНА 2022-2023 ГОДИНА

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРЕДМЕТИ I УЧЕБЕН СРОК УЧЕБНА 2022-2023 ГОДИНА

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПО ФУЧ I УЧЕБЕН СРОК УЧЕБНА 2022-2023 ГОДИНА

График-за-контролни-и-класни-работи-първи-срок-учебна-2022-2023  

УЧЕБНА И УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА

ДОКУМЕНТИ

Стратегия 2020-2024

Отчет за изпълнение на стратегия 2020_2021

ПРАВИЛНИК-ЗА-ДЕЙНОСТТА-НА-ПЕГ-ЕКЗАРХ-ЙОСИФ-I-2021-2022-година

Училищен годишен план 2021-2022

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи 2021-2022 г

Програма-за-превенция-на-ранното-напускане-на-училище-2021-2022

Мерки за повишаване качеството на образованието в училище

План-програма за действие за безопасност на движението по пътищата 2020-2021

ЕТИЧЕН КОДЕКС

МЕРКИ ЗА РАБОТА В ПЕГ „ЕКЗАРХ ЙОСИФ I“

План за действие Ковид 19 учебна 2021-2022 година

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ

Вътрешни правила за условията и реда за получаване на стипендии

 

 

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

VIII А  клас    VIII Б  клас      VIII В   клас     VIII Г клас    VIII Д клас


 

IX A  клас   IX Б  клас   IX В  клас   IX Г   клас   IX Д  клас   IX Е  клас


 

X A  клас  X Б клас   X В  клас  IX Г клас     X Д клас    X Е клас


 

XI А  клас   XI Б   клас   XI В  клас   XI Г   клас   XI Д  клас    XI Е  клас 


 

XII А  клас    XII Б  клас    XII В   клас   XII Г  клас   XII Д  клас   XII Е  клас

 


 

ГРАФИЦИ

График класни и контролни работи II срок учебна 2021-2022 година

График за провеждане на часовете по ФУЧ за втори срок на учебната 2021-2022 година

График за дейностите за II учебен срок учебна 2021-2022 година

График-за-провеждане-на-допълнителни-консултации-II-учебен-срок-учебна-2021-2022-година

График за дейностите I учебен срок учебна 2021-2022 г.

График на контролни и класни работи за I учебен срок учебна 2021-2022 година.

График за провеждане на допълнителни консултации I учебен срок учебна 2021-2022 г.

График за провеждане на часовете по ФУЧ за I срок на учебната 2021-2022 година

График дежурства

 

БЛАНКИ

Заявление-до-класния-за-отсъствия

Бланка заявление за отсъствие от общежитие  

Санкции