Свободни места за учебната 2024/2025 година (към 03.07.2024 г.) профил „Чужди езици“:

1. 11б клас немски с английски език – 2 бр.
2. 11д клас френски с английски език – 2 бр.


Свободни места за учебната 2023/2024 година към 19.02.2024 г.

1.  10 Б клас  немски език с английски език – 1

Свободни места за учебната 2023/2024 година към 05.09.2023г.

На основание чл.104 от Наредба №10/01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образование, се обявяват свободни места до утвърдения държавен план-прием, които включват освободените места през учебната 2022/2023 година до 05.09.2023г. както следва:

1. 10  Б клас  немски език английски език – 1 бр.

2. 10 Д клас френски език английски език  -2 бр.

 

 

Свободни места

На основание чл. 104, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Наредба № 10/2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, считано от 05.01.2022 г. е освободено едно място в 8 д клас (профил „Чужди езици“ – френски с английски език)

19.08.2020г. Свободни места за учебната 2020/2021г.

27.02.2020г.

На основание чл. 104, ал. 1 , т.2 и ал. 2 от Наредба № 10/2016 за организация на дейностите в училищното образование, считано от 19.02.2020 година  е освободено едно място в 8 д клас (профил „ Чужди езици“ – английски език  с испански език)

На основание чл.108 от Наредба № 10/2016 за организация на дейностите в училищното образование  преместването на учениците ще стане при спазване на следните условия и ред:

1.подаване на писмено заявление от родителите на 28.02.2020г. с приложени документи  за изчисляване на бала за приемане в 8 д клас за учебната 2019/2020 година(минимален бал за учебната 2019/2020 година – 312,00)

2.потвърждаване пред родителите възможността на записване на ученика с най-висок бал,според определеното балообразуване за учебната 2019/2020 година на 28.02.2020г.;

3.уведомяване писмено  директора на училището, в което ученикът се е обучавал, за възможността за записване в срок, разписан в чл.108, ал.2 от Наредба № 10/2016 за организация на дейностите в училищното образование;

 

На основание чл. 104, ал. 1 , т.2 и ал. 2 от Наредба № 10/2016 за организация на дейностите в училищното образование, считано от 19.02.2020 година  е освободено едно място в 8 д клас (профил „ Чужди езици“ – английски език  с испански език)

На основание чл.108 от Наредба № 10/2016 за организация на дейностите в училищното образование  преместването на учениците ще стане при спазване на следните условия и ред:

1.подаване на писмено заявление от родителите до 26.02.2020г. с приложени документи  за изчисляване на бала за приемане в 8 д клас за учебната 2019/2020 година(минимален бал за учебната 2019/2020 година – 312,00)

2.потвърждаване пред родителите възможността на записване на ученика с най-висок бал,според определеното балообразуване за учебната 2019/2020 година до 27.02.2020г.;

3.уведомяване писмено  директора на училището, в което ученикът се е обучавал, за възможността за записване в срок, разписан в чл.108, ал.2 от Наредба № 10/2016 за организация на дейностите в училищното образование;

 

Свободни места за учебната 2019/2020г.

На основание чл. 104, ал. 1 , т.2 и ал. 2 от Наредба № 10/2016 за организация на дейностите в училищното образование, считано от 29.11.2019 година  е освободено едно място в 8 д клас (профил „ Чужди езици“ – английски език  с немски език)

На основание чл.108 от Наредба № 10/2016 за организация на дейностите в училищното образование  преместването на учениците ще стане при спазване на следните условия и ред:

1.подаване на писмено заявление от родителите до 04.12.2019г. с приложени документи  за изчисляване на бала за приемане в 8 г клас за учебната 2019/2020 година(минимален бал за учебната 2019/2020 година – 354,00)

2.потвърждаване пред родителите възможността на записване на ученика с най-висок бал,според определеното балообразуване за учебната 2019/2020 година до 05.12.2019г.;

3.уведомяване писмено  директора на училището, в което ученикът се е обучавал, за възможността за записване в срок, разписан в чл.108, ал.2 от Наредба № 10/2016 за организация на дейностите в училищното образование;