Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“

През учебната 2024/2025 г. в ПЕГ „Екзарх Йосиф I” – Ловеч ще бъдат сформирани 6 групи по Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“

Модул 1. „Изкуство“

Съвременни танци  – 12 участници, възрастова група VIIIX клас, девойки

Група за български народни танци – 12 участници, възрастова група VIII – XII клас, смесена група

Група за театрално майсторство – 16 участници, възрастова група VIII – XII клас, смесена група

Модул 2. „Спорт“

Баскетбол – 10 участници, възрастова група VIIIX клас, юноши

Волейбол  – 10 участници, възрастова група VIIIX клас, девойки

Футбол – 12 участници, възрастова група XIXII клас, юноши

Продължителност на програмата: до 30.06.2025г.

Необходими са следните специалисти:

треньор по баскетбол – 1

режисьор/актьор – 1


ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН

2023-2024 година

През учебната 2023/2024 г. в ПЕГ „Екзарх Йосиф I” – Ловеч са сформирани 4 групи по проект на МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Групите работят по ДЕЙНОСТ 6 – Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности, което включва създаване на клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране.

Продължителност на проекта: 01.10.2023-15.12.2023г.

Платформа на проекта –https://oud.mon.bg

Информация за проекта – https://mon.bg/bg/100725

Специфични цели на проекта:

– усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество;

– подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения;

– намаляване на различията в резултатите от ученето в различните училища и населени места;

– модернизиране на методите и средствата за обучение;

– повишаване на качеството на образованието за по-добрата дигитална подготовка на учащите се с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда;

– насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот;

– осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на преподаване. Ръководители на групите и брой ученици:

Дигиталните технологии 1 – Бисерка Йочева – 20 ученици

Дигиталните технологии 2 – Стефка Дафова – 20 ученици

Дигиталните технологии 3 – Детелина Проданова – 20 ученици

Дигиталните технологии 4 – Ивелина Докторова – 20 ученици

 

 

Платформа за управление и контрол на проект

BG05M2OP001-2.012-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

https://oud.mon.bg/

 

 

 

Уважаеми ученици,

„КОМИСИЯ „ФУЛБРАЙТ“: КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИИ “OPPORTUNITY FUNDS” ЗА УЧЕНИЦИ В 11 КЛАС, КРАЕН СРОК – 3 ЯНУАРИ 2021“. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА: Правителството на САЩ осигурява 10 СТИПЕНДИИ, ПО $5000 ДОЛАРА ВСЯКА, за подготовка на талантливи български ученици в 11 клас за кандидатстване в американски висши училища и отпътуване в САЩ. Целта е да помогнем на ученици от семейства, които изпитват финансови затруднения /СЪС СРЕДНО-МЕСЕЧЕН ДОХОД ЗА 2021 Г. ДО 3000 ЛВ./ КРАЙНИЯТ СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ Е 3 ЯНУАРИ 2021 Г.

Подробна информация и документи за участие в конкурса ще намерите тук:  

http://www.fulbright.bg/bg/obrazovatelni-deynosti/konsultantska-deiynost/opportunity-funds-bulgaria/

 

 

 

Проект „Climate Action Project“ .

Уважаеми ученици, През месец октомври 2020 г. предстои стартирането на проект с участието на Основно училище „Христо Смирненски“ гр. Раковски. Началото на проекта „Climate Action Project” е поставено преди четири години от белгийския учител Коен Тимерс, носител на Глобалната учителска награда за 2017 г. Проектът е безплатен, ориентиран е към учениците и има за цел да доведе до промяна в поведението чрез образование. Той е в сътрудничество с WWF, ООН, НАСА и е подкрепен от Н. В. Далай Лама, д-р Джейн Гудол, куми Найду, учени и общественици. Отразен е от медии в 45 държави, включително ВВС, CNN и National Geographic. За учениците са предвидени дейности, които ще предоставят възможност за изследване, обсъждане, свързване и споделяне на открития чрез видео-материали, като ще могат да се свързват със свои връстници от 5 други континента.

При проявен интерес, моля да информирате г-жа Иванка Драгнева-училищен психолог

Сайт на проекта: https://www.climate-action.info/.

 

Проект Твоят час