Прием

Свободни-места-за-трето-класиране-в-РУО-Ловеч-за-учебната-2021-2022-година

 

Профилирана езикова гимназия „Екзарх Йосиф I“ – гр. Ловеч

РАБОТЕН ГРАФИК НА КОМИСИЯТА ПО ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

Записване на приетите ученици на ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ ИЛИ ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ:

От деня след обявяване списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 16.07.2021 г. включително – от 08.00 ч. до 20.00 ч.

 

Записване на приетите ученици след ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ:

От деня след обявяване списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 22.07.2021 г. включително – от 08.00 ч. до 20.00 ч.

 

Записване на приетите ученици след ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ:

От деня след обявяване списъците с приетите ученици на трети етап на класиране до 30.07.2021 г. включително – от 08.00 ч. до 16.00 ч.

КОМИСИЯТА РАБОТИ В СПОРТНА ЗАЛА .

Комисията работи при спазване на противоепидемични мерки.

РАДОСЛАВ ХИТОВ

ДИРЕКТОР

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

Училищен учебен план НЕМСКИ ЕЗИК С АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Училищен учебен план АНГЛИЙСКИ ЕЗИК С ИСПАНСКИ ЕЗИК

Училищен учебен план ФРЕНСКИ ЕЗИК С АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Списък на училища, в които ще се приемат документи за участие първи и трети етап на класиране, утвърден от МОН:CCF14052021_0003

 

УТВЪРДЕН ДЪРЖАВЕН ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022г.

 

Заповед РД-10-148-27.04.2021г.          Заповед РД-09-96422.04.2021 г.

ПРОФИЛ  „ЧУЖДИ ЕЗИЦИ“

НЕМСКИ, АНГЛИЙСКИ ЕЗИК                        – 3 ПАРАЛЕЛКИ, 78 УЧЕНИЦИ

АНГЛИЙСКИ, ИСПАНСКИ ЕЗИК                  – 1 ПАРАЛЕЛКА,  26 УЧЕНИЦИ

ФРЕНСКИ, АНГЛИЙСКИ ЕЗИК                      – 1 ПАРАЛЕЛКА, 26 УЧЕНИЦИ

 

За повече информация посетете следния линк:

https://ruo-lovech.com/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD-vii-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81

 

 

График на дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2021 – 2022 година на места по държавен план-прием съгласно Наредба No 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

1. Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите – 27 – 28 май 2021 г.

2. Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Писмено уведомяване на учениците за допускането им за полагане на изпити за проверка на способностите до 07 юни 2021 г.

3. Провеждане на изпити за проверка на способностите по:

•изобразително изкуство – 21 юни 2021 г.

•музика – 22 юни 2021 г.

•спорт – 23 – 24 юни 2021 г

4. Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите до 25 юни 2021 г.

5. Получаване на служебна бележка с оценките от изпитите за проверка на способностите до 01 юли 2021 г.

6. Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба No 10 от 01.09.2016 г. 05 – 07 юли 2021 г.

7. Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 13 юли 2021 г.

8. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране до 16 юли 2021 г.

9. Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 20 юли 2021 г.

10. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране до 22 юли 2021 г.

11. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 23 юли 2021 г.

12. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 26 – 27 юли 2021 г.

13. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране 29 юли 2021 г.

14. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 30 юли 2021 г.

15. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране до 02 август 2021 г.

16. Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване определя се от директора до 10 септември 2021 г. вкл.

17. Утвърждаване на осъществения държавен план-прием до 14 септември 2021 г. вкл.

 

График за дейностите по приемането на учениците след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2020/2021 година

График-на-дейностите

Утвърден държавен прием за учебната 2021/2022 година

Заповед_план-прием за учебната 2021-2022 година

 

 

УТВЪРДЕН ДЪРЖАВЕН ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021г.

със Заповед РД-10-141/29.04.2020г.

ПРОФИЛ “ЧУЖДИ ЕЗИЦИ”

·         Немски и английски език – 1 паралелкa – 26 ученици – учебен план

·         Немски и испански език – 1 паралелкa – 26 ученици – учебен план

·         Немски и френски език – 1 паралелкa – 26 ученици – учебен план

·         Английски и немски език – 1 паралелка – 26 ученици – учебен план

·         Английски и испански език-1 паралелка -26 ученици – учебен план

·         Френски и английски език- 1 паралелка – 26 ученици – учебен план

Балообразуване

Оценките по български език и литература и математика от свидетелството за основно образованиe/7клас/, преобразувани в точки по определена скала и удвоените точки от националното външно оценяване по български език и литература и математика.

Минимален бал за прием учебна 2020/2021 година по паралелки:

Немски език с английски език      415

Немски език с испански език       273.5

Немски език с френски език        288.5

Английски език с немски език   278

Английски език с испански език 311.5

Френски език с английски език   318

Прием

График на дейностите

Заповед за прием на документи

ПЕГ „Екзарх Йосиф I“ заложи в стратегията си изучаването на 3 чужди езика в отговор на нуждите на съвременното общество

За пръв път се разкриват две атрактивни в европейския контекст паралелки с първи чужд език немски в комбинация съответно с френски или испански език.

След първата учебна година всички ученици ще имат възможността да изучават и трети чужд език във факултативни учебни часове, в които е заложена целенасочената подготовка за езикови сертификати.

Гимназията ще предоставя възможност на учениците от различните профили периодично да се явяват на изпити за придобиване на сертификати за удостоверяване на нива на владеене на чужд език съгласно Общоевропейската референтна езикова рамка.

В края на първия гимназиален етап учениците от паралелките с първи чужд език  немски ще получат възможност да се явят на изпит за Немска езикова диплома DSD 1,  удостоверяваща ниво A2-B1 на усвояване на езика и важаща във всички немскоезични страни, а в края на втория гимназиален етап на изпита за Немска езикова диплома DSD 2, сертифицираща ниво B2-C1 на владеене на езика и даваща възможност за кандидатстване във висши учебни заведения в Германия, Австрия и Швейцария без приемен изпит по немски език.

Немските езикови дипломи се издават от Правителството на Германия, те са с неограничена валидност и изпитът за тях е безплатен за учениците на ПЕГ „Екзарх Йосиф I“.

По втори чужд език  френски или испански  е възможно получаването на езиков сертификат за ниво B1 в края на 11 клас след изпити за DELF по френски език, организиран от ПЕГ „Екзарх Йосиф I“, и  DELE за испански език, организиран от Институт Сервантес-София.

Учениците, изучаващи английски език като първи или втори  чужд език  имат възможност да се явят на изпит за сертификати на Кеймбридж  за ниво В2 в края на 10 клас и на ниво C1 през втория гимназиален етап.

Изучаващите английски като трети чужд език ще могат да положат изпит за сертификати на Кеймбридж на ниво В1 в края на 10 клас и на ниво В2 в края на 12 клас.

Нивото на подготовката по английски език дава възможност за усвояване на базисни знания и умения за полагане на изпити като TOEFL, IELTS  и SAT, който са нужни за по-нататъшното обучение  в български и чуждестранни университети.

Паралелката с профил френски език и английски език подготвя учениците за явяване на изпит за езикова диплома DELF на френското Министерство на образованието, удостоверяващ владеене на езика от ниво А1 до ниво B2 съгласно Общоевропейската езикова рамка.

Изучаващите френски като втори или трети чужд език също ще могат да положат изпит за получаване на сертификат DELF за конкретно постигнато ниво на усвояване на езика.

За завършване на средно образование всички ученици на ПЕГ „Екзарх Йосиф I“ задължително полагат ДЗИ по първия чужд език от профила си.